इटहरी उपमहानगरले ३२३ प्रतिशत भन्दा बढी बढायो जग्गाको मुल्यांकन,कहाँका जग्गा मुल्यांकन कति पुग्यो डाटा सहित

प्रकाश बन्जारा ।

इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन मार्फत चालु आर्थिक बर्षमा जग्गाको मूल्यांकनमा ३२३ प्रतिशत भन्दा बढीको वृद्धि गरेको छ ।

नगरसभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐन अनुसार नगरपालिकाले गत बर्ष १ करोड ९८ लाख प्रति बिघा तोकिएको जग्गाको मुल्यांकन एकैपटक ३२३ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ६ करोड ४० लाख पुर्याएको हो ।

गत आर्थिक बर्षमा साविक हाँसपोसा वडा नम्बर ९ हाल इटहरी वडा नम्बर १ को पक्कि सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन प्रतिबिघा १ करोड ९८ लाख तोकिएकामा यसपाला प्रति कठ्ठा ३२ लाख रुपैँया तोकिएको छ जुन बिघामा हिसाव गर्दा ६ करोड ४० लाख पुग्न आउँछ ।
यसैगरी सोहि यरियाको पक्कि शाखा सडकको मुल्यांकन प्रति कठ्ठा २५ लाख रुपैँया पुगेका छ भने पक्कि शाखा सडक बाहेक इटहरी वडा नम्बर १ का दाँया वायाँ सडकसँग जोडिएको जग्गाहरुको मुल्यांकन कट्ठाको २० लाख रुपैँया तोकिएको छ ।

साविक हाँसपोसा ९ हालको इटहरी वडा नम्बर १ को बाँकि सबै जग्गाहरु कट्ठाको ७ लाख रुपैयाँका दरले तोकिएको छ । साथै साविक हाँसपोसा ३ हाल इटहरी १ मुल पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ४० लाख रुपैँया पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सो मुल्यांकन बिघाको ३ करोड ८ लाख रुपैँया थियो ।

यता इटहरी १ को कोशी राजमार्गमा जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाकै १ करोड २० लाख पुगेको छ जुन बिघाको २४ करोड रुपैँया पर्छ । इटहरी २ को कोशी राजमार्गमा जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन पनी कट्ठाको १ करोड २० लाख रुपैँया पुगेको छ । सो वडाको न्युनतम मुल्यांकन सडकले नछोएका जग्गा कट्ठाको १० लाख रुपैँया सम्म छ ।

यस्तै वडा नम्बर ३ मा व्लकका पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्याकंन कट्ठाको ३५ लाख रुपैँया छ भने पिच सडक बाहेकका जग्गाको मुल्यांकन २० ला प्रति कठ्ठा र बाँकि जग्गा कट्ठाको ७ लाख रुपैँया तोकिएको छ ।

यता वडा नम्बर ४ का दायाँ बाँया पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको १ करोड रुपैँया छ भने महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाकै १ करोड ५० लाख छ । पिच सडकमा पनि नपरेका भित्री भागका जग्गाको मुल्यांकन समेत कट्ठाको ६० लाख रुपैँया छ । कोशी राजमार्गमा जोडिएको जग्गा र महेन्द्र राजमार्गमा जोडिएको जग्गाको सोहि मुल्याकंन छ जुन कट्ठाको १ करोड ५० लाख हो ।

यता इटहरी ५ मा पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ५० लाख छ भने महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको १ करोड ५० लाख रुपैँया तोकिएको छ । यस्तै सडकले छोएका बाहेक इटहरी ५ का सम्पुर्ण जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको १६ लाख रुपैँया तोकिएको छ ।

इटहरीको सबैभन्दा बढी मुल्यांकन वडा नम्बर ६ का महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाको रहेको छ । महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको २ करोड छ भने बिघाको ४० करोड पुगेको छ ।

महेन्द्र राजमार्गमा परेका बाहेक उक्त वडाका दायाँ बाँयाका जग्गा समेत १ करोड ४० लाख कट्ठाको मूल्यांकनमा परेका छन् । यस्तै पिच सडकमा उल्लेख भएका बाहेक उक्त वडाका अन्य भित्री भागका जग्गाको मुल्यांकन समेत कट्ठाको ८० लाख रुपैँया पुगेको छ । वडा नम्बर ६ को महेन्द्र राजमार्ग र कोशी राजमार्ग छोएका जग्गाको मुल्याकंन बराबर छ । सडकले छोएकामा समेत नपरेका इटहरी ६ का सम्पुर्ण जग्गा कट्ठाको ३२ लाख रूपैँयामा पुगेका छन् ।

इटहरी वडा नम्बर ७ का पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ४२ लाख छ भने पिच सडक बाहेक उक्त वडाका दायाँ वायाँ जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको २२ लाख रुपैँया छ । सडकले नछोएका जग्गा पनि वडा नम्बर ७ मा ७ लाख रुपैँया कट्ठाको मुल्यांकन राखिएको छ ।

यता इटहरी वडा नम्बर ८ मा कोशी राजमार्गले छोएका जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको १ करोड २० लाख छ भने सडकले नछोएका वडा नम्बर ८ का जग्गाको मुल्याकंन ८ लाख तोकिएको छ । इटहरी ९ मा मुल पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ९० लाख पुगेका छन् । पिच सडक बोहक उक्त वडाका दायाँ वायाँ पिच सडकका जग्गाहरुको कट्ठाको ८० लाख र बसपार्क भित्रका सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको २ करोड पुगेका छन् भने बसपार्क निस्कने पस्ने जग्गाको मुल्याकंन कट्ठाको १ करोड २० लाख पुगेको छ । सडकले छोएका बाहेक इटहरी ९ का सम्पुर्ण जग्गाको मुल्याकंन कट्ठाको १८ लाख रुपैँया छ ।

यता इटहरी १० खनारको साविक वडा नम्बर १ देखि ३ सम्मका जग्गाहरु कट्ठाको १ करोड र राजमार्ग बाहेकका खनार गाविसका बाहेकका अन्य पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ३२ लाख रुपैँया छ । पिच सडक बाहेकका खनारका अन्य जग्गाहरु कट्ठाको ८ लाख देखि सडकले नछोएका जग्गा कट्ठाको ५ लाख रुपैँया सम्म मुल्यांकन पुगेको छ ।

इटहरी ११ का राजमार्ग बोहकका जग्गाको मुल्याकंन कट्ठाको २५ लाख छ भने सडकले नछोएका जग्गाको मुल्यांकन ५ लाख रुपैँया छ ।
यता वडा नम्बर १२ को साविक खनारको २, ३,४,५ र ६ हालको वडा नम्बर १२ का जग्गाहरु कट्ठाको १ करोड रुपैँया तोकिएको छ भने राजमार्ग बाहेक खनार गाविसका बाहेक अन्य पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ४० लाख सडकले छोएका बाहेकका अन्य खनार गाविसका जग्गाको मुल्यांकन ७ लाख रुपैँया तोकिएको छ ।

यता इटहरी १३ को खनार कोशी राजमार्गमा जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको १ करोड छ भने राजमार्ग बाहेक खनार गाविसका अन्य पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ६० लाख तोकिएको छ ।

इटहरी १३ का अन्य जग्गाको न्युनतम मुल्यांकन कट्ठाको १० लाख रुपैँया सम्म छ भने इटहरी १४ को पिचसँग नपरेका जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको २५ लाख पिच सडक बाहेक खनार गाविस भित्रका जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको १५ लाख नयाँ खोजिएका जग्गा बाहेक अन्य सम्पुर्ण जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ४ लाख रुपैँया तोकिएको छ ।

इटहरी १५ को साविक एकम्बा १, ५, ६ र ७ का जग्गाको मुल्यांकन हालको महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन १ करो १० लाख रुपैँया छ भने पुर्व पश्चिम राजमार्ग बाहेक सोहि वडा व्लकका हालसालै खोलेका पिच बाटोले छुने जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको १५ लाख रुपैँया तोकिएको छ ।

यता इटहरी १६ को महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन १ करोड १० लाख कट्ठाको तोकिएको छ भने पुर्व पश्चिम राजमार्ग बाहेक सोहि वडाको अन्य भित्री जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ४० लाख पुगेको छ । हालको इटहरी १६ बाहेक सोही वडाको व्लकका बाटोले नछुने जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ३ लाख तोकिएको छ । यता इटहरी १७ साविक हाँसपोसा वडा नम्बर ८ हाल इटहरी १७ का मुल सडक तथा राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु कट्ठाको ८० लाख तोकिएको छ भने मुल सडक तथा राजमार्गबाहेक साविक इटहरी ८ हाल इटहरी १७ को पक्कि सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ६० लाख तोकिएको छ भने उक्त वडाका बाँकि सम्पुर्ण जग्गाहरु कट्ठाको ८ लाख रुपैँया तोकिएको छ ।

साविक पकली १,२,३, ४, ५, ७ र ९ हालको इटहरी १७ का जग्गाहरु कट्ठाको १ करोड १० लाख तोकिएको छ । इटहरी १८ का साविक पकली वडा पुर्व पश्चिम राजमार्गले छोएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको १ करोड तोकिएको छ भने पुर्व पश्चिम राजमार्ग बाहेक सोहि वडा व्लकका पिच सडकसँग जोडिएका जग्गाको मुल्याकंन कट्ठाको ३० लाख तोकिएको छ । भने वडा नम्बर १८ को न्युनतम मुल्याकंन ८ लाख रुपैँया सम्म तोकिएका छन् । यता इटहरी १९ मा साविक हाँसपोसा १ हाल इटहरी १को मुल सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ८० लाख रुपैंया तोकिएको छ भने वडा नम्बर १९ को न्युनतम मुल्यांकन कट्ठाको ६ लाख रुपैँया सम्म छ ।

यता इटहरी २० का साविक हाँसपोसा वडा नम्बर २ हाल इटहरी २० मुल सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्य कट्ठाको १ करोड २० लाख तोकिएको छ भने उक्त वडाको पक्कि सडकसँग जोडिएका जग्गाको मुल्यांकन कट्ठाको ६० लाख सम्म तोकिएका छन् ।
वडा नम्बर २० का दाय वायाँ सडकसँग जोडिएको जग्गाको मुल्यांकन ३२ लाख देखि न्युनतम १२ लाख प्रति कट्ठासम्म छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.